Datça'da Çevre Kirliliğine Neden Olan Lağım Suları Tepki Çekiyor

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan çevre kirliliği, bölgede yaşayanların tepkisini çekiyor.

Datça'da Çevre Kirliliğine Neden Olan Lağım Suları Tepki Çekiyor

Ka­ra­köy Ma­hal­le­si sakinleri, mahallede lağım suyu nedeniyle uzun süredir sı­kın­tı ya­şa­dık­la­rı id­di­asıyla yetkililerden yardım istedi.

Bölgede yaşayanlardan Barış Emi­roğ­lu, yıl­lar­dır lağım pis­li­ğiyle ya­şa­dık­la­rı­nı, ma­hal­lenin bahçe ve yol­la­rın­dan lağım suyu aktığını ileri sürdü.

Yıl­lar­dır akan pis suya bir çare bu­lu­na­ma­dığını öne süren Emi­roğ­lu, "Ço­cuk­la­ra ait top ve oyun­cak­lar pis suyun içe­ri­sin­de. Ço­cuk­la­rı­mı­zı zaten dı­şa­rı çı­kart­mı­yo­ruz. Onların öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­la­ma­ya kim­se­nin hakkı yok. En kısa za­man­da bu­ra­ya bir çözüm is­ti­yo­ruz. Bu pis su, tar­la­la­rı­mı­za ve ürün­le­ri­mi­ze de akı­yor." dedi.

Bölgede yaşayanlardan Cağ­fer Toz da pis suyun ma­hal­le ara­la­rın­dan dere ya­tak­la­rı­na, ora­dan da de­ni­ze aktığını, yetkililerin dertlerine çare bulamadığını iddia etti.

Ayfer De­mir­taş da ma­hal­le­nin or­ta­sın­da akan pis suyun ken­di­le­ri­ne ve ürün­le­ri­ne zarar ver­di­ğini, sabah kal­kın­ca temiz bir hava is­tediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaz ay­la­rın­da bal­ko­nu­muz­da otur­ma­ya has­ret kal­dık. Sa­de­ce temiz bir hava is­ti­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mız pis su­la­rın et­ra­fın­da oy­nu­yor. Ma­hal­le­nin or­ta­sın­dan akan pis sular ma­hal­le­li­ye zarar ve­ri­yor. Yaz ayın­da­yız, si­nek­ler­den, ko­ku­dan bah­çe­le­ri­miz­de ve evi­miz­de du­ra­maz hale gel­dik. Sa­de­ce bir çare is­ti­yo­ruz. Şu dö­nem­de­ki im­kan­lar­dan biz­le­rin de ya­rar­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Ma­hal­le­mi­ze hiz­me­tin gel­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Bu kadar ge­li­şen bir ül­ke­de bu pis­li­ğin için­de ya­şa­mak biz­le­rin hakkı değil. Bah­çem­de­ yumurtlayan 40 ta­vu­ğum öldü. Kö­pe­ği­miz ölüm­den döndü. Hasta ve yaş­lı­yız, ge­çi­mi­mi­zi ta­vuk­lar ve bahçe ürün­le­ri ile sağ­lı­yo­ruz. Yet­ki­li­le­rin bu sı­kın­tı­ya el at­ma­sı­nı ve mağ­du­ri­ye­ti­mi­zin gi­de­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz."

Kaynak: AA

Süleyhan Avşar


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER